Help!
19.01.2021.
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Advertisement
Start arrow Technik teleinformatyk

Menu główne
Start
Aktualności
Praktyczna nauka zawodu, praktyka zawodowa
Kontakt
Przydatne linki
Informacje
Kadra
Technik Teleinformatyk PDF Drukuj Email

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Opracowano na podstawie dokumentu z 2017 r.

technik teleinformatyk  351103

 

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;

2) wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;

3) montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;

4) instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;

5) administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

 

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na które składają się:

1) Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań;

12) stosuje zasady normalizacji;

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne Uczeń:

1) przestrzega zasad kultury i etyki;

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem;

4) przewiduje skutki podejmowanych działań;

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;

6) jest otwarty na zmiany;

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem;

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

9) przestrzega tajemnicy zawodowej;

10) negocjuje warunki porozumień;

11) jest komunikatywny;

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów;

13) współpracuje w zespole.

 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów

Uczeń:

1) planuje i organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) monitoruje i ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) stosuje metody motywacji do pracy;

7) komunikuje się ze współpracownikami.

 

2) Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(EE.g), PKZ(EE.b) i PKZ(EE.i)

 

PKZ(EE.g)Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:

1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;

4) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

5) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

6) sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;

7) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych ielektronicznych;

8) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

9) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

10) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

11) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

12) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych orazelektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

13) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

14) wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;

15) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;

16) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

PKZ(EE.b)Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji

Uczeń:

1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego;

2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego;

3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;

4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego;

5) rozróżnia i interpretuje parametry sprzętu komputerowego;

6) charakteryzuje informatyczne systemy komputerowe;

7) określa funkcje systemu operacyjnego;

8) posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;

9) charakteryzuje urządzenia sieciowe;

10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania;

11) korzysta z publikacji elektronicznych;

12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy;

13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

PKZ(EE.i)Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Uczeń:

1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

2) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

3) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

4) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

5) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

6) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

7) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(wt+9);

8) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

9) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów oraz wyników pomiarów;

10) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

 

3) Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik teleinformatyk

 

EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych

Uczeń:

1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowysystem wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);

2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;

3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;

4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;

5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;

6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;

7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;

8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;

9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

 

2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych

Uczeń:

1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;

2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;

3) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;

4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;

5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;

6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;

7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;

8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;

9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;

10) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);

11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.

 

3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych

Uczeń:

1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;

2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;

3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;

4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;

5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;

6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;

7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;

8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;

9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;

10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;

11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;

12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;

13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;

14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;

16) sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;

17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.

 

4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych

Uczeń:

1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;

2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;

3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

4) montuje okablowanie strukturalne;

5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;

6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;

7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;

8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;

9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;

10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;

11) charakteryzuje parametry anten;

12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;

13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;

14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;

15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;

16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;

17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;

18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;

19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;

20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;

21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.

 

5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich

Uczeń:

1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;

2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;

3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;

4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;

5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego;

6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;

7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;

8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;

9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;

10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;

11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;

12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;

13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;

14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;

15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;

16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;

17) dokonuje analizy raportów ruchowych;

18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;

19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

 

EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu

Uczeń:

1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);

2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;

3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;

7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;

8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;

9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;

11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;

12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

 

2. Administrowanie sieciami komputerowymi

Uczeń:

1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;

2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;

3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;

4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);

5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów;

6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);

7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);

8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;

9) modernizuje lokalną sieć komputerową;

10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

 

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:

1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;

2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;

3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;

4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;

5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;

6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;

7) konfiguruje interfejsy sieciowe;

8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;

9) zarządza kontami użytkowników i grup;

10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;

11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;

12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;

14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;

15) konfiguruje usługi katalogowe;

16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;

17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;

18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;

19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;

20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;

21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;

22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;

23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

 

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik teleinformatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne oraz wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego; autotransformatory; generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych; makiety z układami elektronicznymi do badania: wzmacniaczy, generatorów napięć sinusoidalnych i impulsowych, stabilizatorów, filtrów, układów modulacji, komparatorów, dyskryminatorów; stanowiska dla uczniów do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych oraz do montażu układów elektrycznych i elektronicznych, katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych;

2) pracownię sieciowych systemów operacyjnych, wyposażoną w stanowiska komputerowe dla uczniów - serwer ze sprzętowym wspomaganiem wirtualizacji i stację roboczą (jedno stanowisko dla jednego ucznia), dodatkowe elementy komputera umożliwiające jego rozbudowę i rekonfigurację, stół monterski z matą i opaską antystatyczną, zestaw narzędzi monterskich, różne systemy operacyjne, stacji roboczej, serwerowe systemy operacyjne, oprogramowanie narzędziowe diagnostyczne i zabezpieczające, oprogramowanie do wirtualizacji, przełącznik programowalny, ruter z Wi-Fi, bezprzewodową kartę sieciową, patchcordy, drukarkę lub kserokopiarkę z wbudowaną kartą sieciową, projektor multimedialny, pracownia podłączona do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z możliwością separacji portów do stanowisk dydaktycznych;

3) pracownię sieci komputerowych, wyposażoną w: stanowiska komputerowe dla uczniów z procesorami umożliwiającymi wirtualizacje (jedno stanowisko dla jednego ucznia); drukarkę laserową lub kserokopiarkę, z możliwością pracy jako serwer wydruku; szafę dystrybucyjną 19” lub stelaż teleinformatyczny 19” (RACK), serwer; zasilacz awaryjny z zarządzaniem, proste i programowalne przełączniki, rutery, oprogramowanie typu zapora sieciowa (firewall) z obsługą wirtualnych sieci prywatnych; punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej z różnego typu antenami zewnętrznymi i portem zasilania przez Ethernet; telefon internetowy; tester okablowania; reflektometr w dziedzinie czasu (TDR) do pomiarów linii miedzianych; oprogramowanie do monitorowania pracy sieci, zestaw narzędzi monterskich; podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu;

4) pracownię urządzeń i sieci teleinformatycznych, wyposażoną w: sieć strukturalną, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połączone w niezależną sieć lokalną wraz z serwerem, oprogramowanie systemowe i sieciowe, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, sieć światłowodową; urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową lub kserokopiarkę z możliwością pracy jako serwer wydruku; stanowisko telefonii komputerowej, wyposażoną w centralę telefoniczną umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych (VoIP) oraz telefony, bramkę umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy kodowanych z analogowego aparatu telefonicznego do transmisji przez łącza komputerowe (VoIP), przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich - sieci komputerowych łączących komputery (xDSL- DSLAM) z funkcją serwera obsługującego protokół partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); ruter z modemem, z portem Ethernet i obsługą protokołu

 

partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), koncentrator pasywnej sieci optycznej min. 2,5Gb/s (OLT xPON), terminale pasywnej sieci optycznej min. 1,25 Gb/s (ONU xPON), splitery optyczne do rozdzielania sygnału optycznego o różnym stopniu podziały np.: 1x2, 1x4, 1x8 (PLC), oprzyrządowanie do badania transmisji, stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; zestaw do montażu złącz światłowodowych, spawarkę światłowodową; reflektometr w dziedzinie czasu do pomiarów włókien światłowodowych (OTDR) z funkcją pomiaru pasywnej sieci optycznej (PON), referencyjne źródło światła oraz miernik mocy optycznej, latarkę inspekcyjną do badania uszkodzeń torów światłowodowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.

 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)

1)W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno- elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

400 godz.

EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

650 godz.

EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

300 godz

 

 
Technikum
Technik teleinformatyk
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Top!