START arrow PRZETARGI arrow Przetarg nieograniczony 3/08
Przetarg nieograniczony 3/08 PDF Drukuj Email

Miechów  17.10.2008r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 2
32-200     MIECHÓW
ul. B. Prusa 2

ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie  robót remontowo – budowlanych w  budynku Zespołu Szkół Nr 2 w  Miechowie ulica B. Prusa  2  t.j. remont posadzek  w salach lekcyjnych.

Szczegółowy zakres robót do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do dokumentów  przetargowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej lub wariantowej.

Zamawiający określa następujący  termin wykonania zamówienia :

-         rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy, 

-         zakończenie robót – do 10.12.2008 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 i 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych i złożą dokumenty potwierdzające ich spełnienie, a które Zamawiający  wyszczególnił w SIWZ, w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami :

- mgr inż. Maria Paschek         -       Dyrektor Szkoły 

 

tel. (041) 383 11 74


Komplet dokumentów przetargowych do pobrania w sekretariacie ZS nr 2 w Miechowie przy ulicy B. Prusa 2 i ze strony internetowej.

Oferty należy składać w sekretariacie  Zamawiającego w terminie do dnia 10.11.2008 r. do godziny 10-tej.

Otwarcie kopert i odczytanie ofert nastąpi w dniu 10.11.2008 r. o godzinie 10 : 30 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie .

Kryteria oceny ofert :

- cena    -   100%

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni.

 

 

Załączniki  :

 

Nr 1          -          Formularz oferty

Nr 2          -          Wzór umowy

Nr 3          -          Oświadczenie z art. 22 i 24–  ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Nr 4          -          Przedmiar robót

 

 
« poprzedni artykuł
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.