START arrow PRZETARGI arrow Remont kanalizacji
Remont kanalizacji PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E

 

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 2

im. Jana Pawła II

32-200     MIECHÓW

ul. B. Prusa 2

ogłasza przetarg nieograniczony  na Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i M. Konopnickiej.

Szczegółowy zakres robót do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do dokumentów  przetargowych.

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania oferty częściowej

Zamawiający określa następujący  termin wykonania zamówienia :

-         rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy - nie później niż 19.07.2010r.

-         zakończenie robót  części I  – 20.08.2010r

-         zakończenie robót  części II  – 30.08.2010r

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U.       z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)tj.: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami :

- mgr inż. Maria Paschek         -       Dyrektor Szkoły 

- mgr Dorota Byczek              -       Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

tel. (041) 383 11 74

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem dokumentów przetargowych do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  w Miechowie przy ulicy B. Prusa 2 i ze strony internetowej.

Oferty należy składać w sekretariacie  Zamawiającego w terminie do dnia 14.07.2010 r. do godziny 9-tej.

Otwarcie kopert i odczytanie ofert nastąpi w dniu 14.07.2010 r. o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie .

Kryteria oceny ofert :

- cena    -   100%

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni.

 

 

Załączniki  :

 

Nr 1     -     Formularz oferty

Nr 2    -     Wzór umowy

Nr 3     -     Oświadczenie z art. 22 i 24- ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Nr 4    -     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

Nr 5     -    Przedmiary robót ( 2 szt. )

Nr 6     -    Kosztorysy ślepe / nakładcze/ ( 2 szt.)

Nr 7     -    STWIOR

Maria Paschek

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

im. Jana Pawła II w Miechowie

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.