START arrow PRZETARGI arrow Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej PDF Drukuj Email

O G Ł O S Z E N I E

 

ZESPOŁ SZKÓŁ NR 2

im. Jana Pawła II

32-200     MIECHÓW

ul. B. Prusa 2

ogłasza przetarg nieograniczony  na Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa     i M. Konopnickiej.

Szczegółowy zakres robót do wykonania znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do dokumentów  przetargowych.

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania oferty częściowej

Zamawiający określa następujący  termin wykonania zamówienia :

-         rozpoczęcie robót – po podpisaniu umów

-         zakończenie robót I część  – 04.09.2010r

-         zakończenie robót II część  –15.09.2010r

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 i 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych i złożą dokumenty potwierdzające ich spełnienie, a które Zamawiający  wyszczególnił w SIWZ, w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

Uprawnione osoby do kontaktów z Oferentami :

- mgr inż. Maria Paschek         -       Dyrektor Szkoły 

- mgr Dorota Byczek                 -       Kierownik Administracyjno - Gospodarczy

 

tel. (041) 383 11 74

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem dokumentów przetargowych do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  w Miechowie przy ulicy B. Prusa 2 i ze strony internetowej.

Oferty należy składać w sekretariacie  Zamawiającego w terminie do dnia 19.08.2010 r. do godziny 9-tej.

Otwarcie kopert i odczytanie ofert nastąpi w dniu 19.08.2010 r. o godzinie 10-tej w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie .

Kryteria oceny ofert :

- cena    -   100%

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres  30 dni.

 

 

Załączniki  :

 

Nr 1     -     Formularz oferty

Nr 2    -     Wzór umowy

Nr 3     -     Oświadczenie z art. 22 i 24- ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Nr 4    -     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia

Nr 5     -    Przedmiary robót ( 2 szt. )

Nr 6     -    Kosztorysy ślepe / nakładcze/ ( 2 szt.)

Nr 7     -    STWIOR

                     

Maria Paschek

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

im. Jana Pawła II w Miechowie

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.