START arrow PRZETARGI arrow Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF Drukuj Email

Miechów: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej
Numer ogłoszenia: 288282 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209559 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Bolesława Prusa 2, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 0-41 3831174, faks 0-41 3831174.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 i budynku Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót składa się z II części. Część I - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej. Zakres robót części I obejmuje wykonanie rozdziału kanalizacji dla obszaru przyporządkowanego budynkowi Szkoły i Sali Gimnastycznej. W swym zakresie obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i opadowej tj.: 1) odcinek S5ist - budynek Szkoły (2) 2) odcinek D3 - D4 - D5 - D6 - przyłącza do rynien i studzienki 3) odcinek D2 - przyłącza do rynien 4) odcinek D2 - k2 - odwodnienie liniowe 5) odcinek D7 - kist Zakres rzeczowy: - organizację i zabezpieczenie placu budowy i pasa drogowego - demontaż istniejącej nawierzchni - roboty inżynieryjne (wykopy, zasypy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) - rurociąg PCW Ø 160mm L=151,7m - rurociąg PCW Ø 200mm L=59,5m - studnie żelbetowe Dn 1000mm - 6 szt. - przełączenie istniejących przyłączy - studnie wodościekowe Dn500mm z osadnikami - 2 szt. - odwodnienie powierzchniowe liniowe - 5 m - demontaż części istniejącego osadnika wraz z robotami towarzyszącymi - odtworzenie nawierzchni - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Część II - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej. Zakres robót części II obejmuje wykonanie rozdziału kanalizacji dla obszaru przyporządkowanego budynkowi Warsztatów. W swym zakresie obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i opadowej tj.: 1) odcinek S1ist - S1 - S2 - S3 - budynek Warsztatów (4) 2) odcinek D1 ist - D1 Zakres rzeczowy: - organizację i zabezpieczenie placu budowy i pasa drogowego - demontaż istniejącej nawierzchni - roboty inżynieryjne (wykopy, zasypy, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia) - rurociąg PCW Ø 160mm L=4,0m - rurociąg PCW Ø 200mm L=126,3m - studnie żelbetowe Dn 1000mm - 4 szt. - przełączenie istniejącego przyłącza - odtworzenie nawierzchni - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 2 w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMED sp. jawna Sławomir Kwapień, ul. Szpitalna 7/8, 32-200 Miechów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43791,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36819,73

  • Oferta z najniższą ceną: 36819,73 / Oferta z najwyższą ceną: 39800,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej dla istniejących budynków Warsztatów w ramach zadania uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Miechów przy ul. B. Prusa i ul. M. Konopnickiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMED sp. jawna Sławomir Kwapień, ul. Szpitalna 7/8, 32-200 Miechów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32426,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 28492,19

  • Oferta z najniższą ceną: 28492,19 / Oferta z najwyższą ceną: 28800,00

  • Waluta: PLN.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.