START arrow OGŁOSZENIA arrow Regulamin rekrutacji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
Regulamin rekrutacji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej PDF Drukuj Email

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w IV edycji  naukowych warsztatów weekendowych

przeprowadzanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

w ramach projektu

pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

(Edycja IV, rok 2018/2019)

 

Beneficjent/Lider projektu: Województwo Małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.    Niniejszy regulamin określa przedmiot i zakres organizacji naukowych warsztatów weekendowych, warunki uczestnictwa oraz zasady rekrutacji.

2.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o Liderze projektu, należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

3.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o Projekcie, należy przez to rozumieć projekt Województwa Małopolskiego, realizowany pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

4.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o naukowych warsztatach weekendowych, należy przez to rozumieć jedną z form wsparcia realizowaną w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie, obejmującą zajęcia dydaktyczne realizowane na uczelniach odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych oraz popołudniowy program naukowy.

 

5.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o uczestnictwie w formach wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, należy przez to rozumieć zajęcia on- linie, naukowe warsztaty weekendowe i naukowe warsztaty letnie.

6.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o Uczestniku, należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły  ponadgimnazjalnej (technikum), będącego realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu.  

7.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o Partnerze projektu, należy przez to rozumieć organ publiczny lub niepubliczny prowadzący szkołę zawodową uczestniczącą w komponencie zawodowym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

§ 2

 Przedmiot warsztatów i zakres wsparcia


1.    Projekt realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12.2021 roku.

 

2.    Celem szczegółowym projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy
z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki.

 

3.    Zajęcia dydaktyczne realizowane na uczelniach w ramach naukowych warsztatów weekendowych przeprowadzone zostaną w następujących obszarach tematycznych:

          budownictwo – obszar koordynowany przez Politechnikę Krakowską;

          język angielski zawodowy – obszar koordynowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie;

          żywność oraz środowisko - obszary koordynowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;

          turystyka - obszar koordynowany przez Wyższą Szkołę Turystki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej;

          mechaniczno-mechatroniczny - obszar koordynowany przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;

          elektryczno-elektroniczny- obszar koordynowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie.

 

4.    Czwarta edycja naukowych warsztatów weekendowych odbędzie się w dniach:

- 28-30.09.2018 roku dla obszarów: język angielski zawodowy, żywność budownictwo, turystyka, mechaniczno-mechatroniczny, elektryczno-elektroniczny,

- 05-07.10.2018 roku dla obszaru: środowisko,

 

5.    Naukowe warsztaty weekendowe realizowane będą w dni przypadające od piątku do niedzieli. Ramowy program naukowych warsztatów weekendowych stanowi Załącznik nr 10 niniejszego regulaminu. Lider projektu zastrzega sobie, iż ramowy program może ulec zmianie.

 

6.    Podczas naukowych warsztatów weekendowych realizowane będą zajęcia dydaktyczne w oparciu o program warsztatów ustalony przez uczelnie odpowiedzialną za dany obszar tematyczny tj. 10 godzin lekcyjnych dla każdej grupy z danego obszaru tematycznego oraz realizację programu naukowego zgodnego z danym obszarem tematycznym (w dzień przypadający na sobotę - godziny popołudniowe).§ 3

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

 


1.     Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

2.     W naukowych warsztatach weekendowych mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie/uczennice ze szkół  ponadgimnazjalnych (techników), będących realizatorami komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

 

3.     W naukowych warsztatach weekendowych może wziąć udział uczeń/uczennica spełniający poniższe kryteria:

a)    wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie;

b)    jest uczniem/uczennicą szkoły ponadgimnazjalnej (technikum) będącej realizatorem komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w ramach  projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”;

c)    uzyskała na koniec roku szkolnego poprzedzającego rekrutację z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonego ocenę: bardzo dobrą – 3 pkt, ocenę dobrą– 2 pkt, ocenę dostateczną – 1 pkt, ocenę dopuszczającą – 0 pkt;

d)    może się wykazać osiągnięciami z danego przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu lub zbliżonemu (np. udziałem w konkursach, olimpiadach, kołach zainteresowań itp. – za każde osiągnięcie uczeń/uczennica otrzymuje 1 pkt);

e)    wypełni i złoży w sekretariacie swojej szkoły/osoby zajmującej się rekrutacją w szkole formularz zgłoszeniowy kandydata - Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

 

4.     W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów o zakwalifikowaniu będzie decydowała ocena z zachowania lub/i opinia nauczyciela zawodu/wychowawcy klasy/dyrektora szkoły.

 

5.    W pierwszej kolejności udział w naukowych warsztatach weekendowych powinien być dostępny dla uczniów/uczennic, którzy nie uczestniczyli jeszcze w żadnej formie wsparcia organizowanej  w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 

6.     W przypadku gdy liczba chętnych nie wyczerpuje liczby miejsc przewidzianych na dany obszar tematyczny dopuszcza się możliwość udziału uczniów/uczennic, którzy brali już udział w formach wsparcia  w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Jednakże z zastrzeżeniem iż uczeń/uczennica może tylko jeden raz uczestniczyć w naukowych warsztatach weekendowych w danym obszarze. Możliwe jest dwukrotne uczestnictwo w warsztatach ale w dwóch różnych obszarach tematycznych.

 

7.     Osoby zakwalifikowane do udziału w naukowych warsztatach weekendowych uczestniczą w nich nieodpłatnie.

 

8.     Rekrutacja prowadzona będzie dwustopniowo:

a)    I etap – rekrutacja prowadzona jest w szkołach uczestniczących w komponencie zawodowym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, a następnie dyrektorzy szkół przesyłają do siedziby Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM:

          Formularze zgłoszeniowe kandydatów – zał. 1;

          Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał.2*

          Protokół oceny spełniania kryteriów – zał. 3;

          Listę kandydatów – zał. 4;

          Deklarację/oświadczenie uczestnictwa w projekcie – zał. 5*

          Oświadczenie uczestnika projektu – zał. 6*

          Zakres danych osobowych –zał. 7*

          Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów – zał. 8**,

          Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – zał. 9.

*Osoby, które brały już udział w formach wsparcia organizowanych w ramach komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej nie wypełniają załączników: Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. 2, Deklaracja/oświadczenie uczestnictwa w projekcie – zał. 5, Oświadczenie uczestnika projektu – zał. 6, Zakres danych osobowych –zał. 7, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – zał. 9)

**  Załącznik nr 8 Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów podpisany przez rodziców przedkłada każdy niepełnoletni uczestnik warsztatów.

 

b)    Komisje rekrutacyjne w poszczególnych szkole zobowiązane są do uzupełnienia i podpisania załączników 3 i 4.

 

c)      II etap –  Lider Projektu – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM weryfikuje dokumenty otrzymane ze szkół, a następnie przesyła mailowo do dyrektora szkoły ostateczną listę zakwalifikowanych uczestników, która zostanie udostępniona w siedzibie szkoły.

 

9.        Informacje dotyczące rekrutacji oraz miejsca składania dokumentów dostępne będą na stronie internetowej szkoły/ tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz przekazywane będą w formie ustnej przez nauczycieli w szkole.

 

10.    Ostateczna lista zakwalifikowanych uczestników do udziału w naukowych warsztatach weekendowych zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.

11.    Uczniowie/uczennice, którzy nie zostali zakwalifikowani do udziału z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

12.    Uczniowie/uczennice wpisani na listę rezerwową mogą zostać wybrani do udziału w naukowych warsztatach weekendowych w przypadku zwolnienia miejsca na skutek czyjejś rezygnacji lub przypadku losowego.

 

13.  W przypadku uczniów/uczennic niepełnosprawnych rekrutacja będzie prowadzona z pomocą osób trzecich (np. wychowawcy klasy).

 

 

§ 4

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 


1.     Uczniowie/uczennice zainteresowani udziałem w naukowych warsztatach weekendowych  zobowiązani są do wypełnienia, podpisania dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 8 litera a z wyłączeniem załącznika 3 i 4 oraz przedłożenia ich u osób zajmujących się rekrutacją w szkole/ sekretariacie szkoły.

 

2.        Podpisanie dokumentów o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu oznacza akceptację tego regulaminu.

 

3.     Uczniowie/uczennice zakwalifikowani do udziału w naukowych warsztatach weekendowych zobowiązane są do:

a)  bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP, regulaminów obowiązujących w miejscu noclegowym oraz miejscach realizacji programu naukowych warsztatów weekendowych;

b)  stosowania się do poleceń osób sprawujących opiekę;

c)  posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość – legitymacja szkolna lub dowód tożsamości;

d)  posiadania odzieży adekwatnej do warunków atmosferycznych w trakcie uczestnictwa w naukowych warsztatach weekendowych;

e)    punktualnego zgłoszenia się na miejsce zbiórki, gdzie kierownik wyjazdu sprawdzi listę obecności (rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dowóz uczestników na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i odbiór w dniu przyjazdu).

 

4.     Dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika naukowych warsztatów weekendowych odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku ucznia/uczennicy niepełnoletniego, jego rodzice lub opiekunowie prawni.

 

5.     Dla wszystkich uczestników naukowych warsztatów weekendowych zapewniony zostanie: nocleg, wyżywienie, transport, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w naukowych warsztatach weekendowych.

 

6.     Uczestnicy naukowych warsztatów weekendowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz spożywania napojów alkoholowych.

 

 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

2.    Lider Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie i wprowadzania dodatkowych postanowień.

 

3.    Dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana w siedzibie Lidera Projektu.

 


Załączniki:

Zał. 1Formularz zgłoszeniowy kandydata.

Zał. 2Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zał. 3 – Protokół oceny spełniania kryteriów.

Zał. 4 – Lista kandydatów.

Zał. 5Deklaracja/oświadczenie uczestnictwa w projekcie.

Zał. 6 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Zał. 7 – Zakres danych osobowych.

Zał. 8 – Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów.

Zał. 9 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

Zał. 10– Ramowy program naukowych warsztatów weekendowych.

 
następny artykuł »
© 2020 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.