Kierunki kształcenia
Wpisał: Administrator   
PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
w roku szkolnym 2019/2020
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.
Absolwenci gimnazjów mogą uczyć się w 4 letnim Technikum w zawodach:
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa - celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych
 Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 5 letnim Technikum w zawodach:
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa - celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych
 
Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 3 letniej Branżowej Szkole I stopnia:
- dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych):
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier - logistyk

Pełnoletni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, branżowych mogą uzyskać kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach  Zawodowych w zawodach:
 • technik żywienia i  usług gastronomicznych
   I kwalifikacja - przygotowanie i wydawanie dań;
   II kwalifikacja - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
   I kwalifikacja - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
   II kwalifikacja - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie;
 • technik pojazdów samochodowych
   I kwalifikacja - obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
   II kwalifikacja - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:
Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe dla młodzieży:
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: czteroletniego technikum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. od 11 do 16 lipca 2019 r.
 2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.  od 21 do 25 czerwca 2019 r.  nie dotyczy
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe
od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r. od 11 do 30 lipca 2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 31 lipca 2019 r. godz. 12.00
5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie. do 3 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.
6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 5 – uzupełnienie wniosku)
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.
do 9 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r.
7.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 10 lipca 2019 r. godz.12.00 22 sierpnia 2019 r. godz.12.00
8
Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnianie arkusza,  który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 11 lipca 2019 r. 23 sierpnia 2019 r.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Zapraszamy do naszej Szkoły !!!
 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie dla absolwentów gimnazjum
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) i na podstawie art. 149 ust. 1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
oraz
ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
KRYTERIA PRZYJĘĆ:


 1.  Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Starostwo w Miechowie.
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:

 • a) do 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego, Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski; 2) historia i WOS; 3) matematyka; 4) przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, geografia, chemia); 5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,2 punktu. Z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 • b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka – do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności. (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
 • c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
 • e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydaci otrzymują:
- za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
            * finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,

- za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
            * międzynarodowym – 4 pkt.,
            * krajowym – 3 pkt.,
            * wojewódzkim – 2 pkt.,
            * powiatowym – 1 pkt.,

        - za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z § 6 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 586)
 
 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie dla absolwentów szkół ponadpodstawowych
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) i na podstawie art. 149 ust. 1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
oraz
 ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych
 
KRYTERIA PRZYJĘĆ
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo w Miechowie.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:

 • a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski; 2) matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
 • b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka – do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności. (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
 • c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
 • e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:

- za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
            * finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
            * międzynarodowym – 4 pkt.,
            * krajowym – 3 pkt.,
            * wojewódzkim – 2 pkt.,
            * powiatowym – 1 pkt.,
- za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z § 6 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 610) 

 
 
 
II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.
III. Do Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: technik informatyk, przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub średnią.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Do Technikum
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w gimnazjum i wybranych do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
4. karta informacyjna,
5. karta zdrowia,
6. dwie opisane fotografie,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum.
II. Do Branżowej Szkoły I stopnia
1. dokumenty jak do Technikum
2. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z zakładem pracy - obowiązuje tylko pracowników młodocianych.
III. Do Szkoły Policealnej
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły
2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości
3. dwie opisane fotografie
4. kserokopia lub wypis z dowodu osobistego
DYREKCJA SZKOŁY