Kierunki kształcenia
Wpisał: Administrator   
PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
w roku szkolnym 2021/2022
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.

 Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 5 letnim Technikum w zawodach:
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa - celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych
 
Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 3 letniej Branżowej Szkole I stopnia:
- dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych):
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier - logistyk

Pełnoletni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, branżowych mogą uzyskać kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach  Zawodowych w zawodach:
 • technik żywienia i  usług gastronomicznych
   I kwalifikacja - przygotowanie i wydawanie dań;
   II kwalifikacja - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
   I kwalifikacja - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
   II kwalifikacja - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie;
 • technik pojazdów samochodowych
   I kwalifikacja - obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
   II kwalifikacja - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:
 
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 17 maja 2021 r.
do 11 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
 2.Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
 od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15.00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach
do 21 lipca 2021 r.
13 sierpnia 2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r.
16 sierpnia 2021 r.
7.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
8
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
 9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
 10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
 11 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Zapraszamy do naszej Szkoły !!!
 
 
 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie dla absolwentów szkół ponadpodstawowych
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów(Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
oraz
ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021
 
KRYTERIA PRZYJĘĆ
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo w Miechowie.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:

 • a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski; 2) matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
 • b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech następujących przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka – do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie. (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
 • c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
 • e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:

- za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
            * finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
            * międzynarodowym – 4 pkt.,
            * krajowym – 3 pkt.,
            * wojewódzkim – 2 pkt.,
            * powiatowym – 1 pkt.,
- za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z § 6 ust. 1 Rozp. MEN z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 610) 

 
 
 
II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.
III. Do Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: technik informatyk, przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub średnią.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Do Technikum
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w gimnazjum i wybranych do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
4. karta informacyjna,
5. karta zdrowia,
6. dwie opisane fotografie,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum.
II. Do Branżowej Szkoły I stopnia
1. dokumenty jak do Technikum
2. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z zakładem pracy - obowiązuje tylko pracowników młodocianych.

DYREKCJA SZKOŁY