Kierunki kształcenia
Wpisał: Administrator   
PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.
Absolwenci gimnazjów mogą uczyć się w:
A. Technikum (4 lata) w zawodzie:
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie II – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie II – prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa - celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych
B. Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):
- dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych):
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
Po skończonej szkole ponadgimnazjalnej (nie jest wymagana matura) można kontynuować naukę (w systemie zaocznym) w:
C. Szkole Policealnej kształcącej w zawodach:
 • technik informatyk (4 - semestralna),
D. Kwalifikacyjne Kursy  Zawodowe umożliwiające uzyskanie kolejnych kwalifikacji w zawodach:
 • technik żywienia i  usług gastronomicznych
   I kwalifikacja - sporządzanie potraw i napojów;
   II kwalifikacja - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
   I kwalifikacja - użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
   II kwalifikacja - obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
   III kwalifikacja - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie;
 • technik pojazdów samochodowych
   I kwalifikacja - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
   II kwalifikacja - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
   III kwalifikacja - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych);
Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:
Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. od 11 do 18 lipca 2018 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:
- sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 20f ust.5 ustawy o systemie oświaty 1) /;
- próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty/;
- sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 7b ust.1c, art. 20j ust.1 ustawy o systemie oświaty/.
od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.
22 do 26 czerwca 2018 r.
 11 lipca 2018 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty. od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r. od 11 do 27 lipca 2018 r.
4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych. od 22 do 25 maja 2018 r. od 12 do 16 lipca 2018 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych. 5 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 18 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 22 do 26 czerwca 2018 r. nie dotyczy
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 30 lipca 2018 r. godz. 12.00
8. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. do 3 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r.
9. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku)
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.
10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 10 lipca 2018 r. godz.12.00 22 sierpnia 2018 r. godz.12.00
11 Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie wolnych miejsc w szkole - wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 11 lipca 2018 r. 23 sierpnia 2018 r.
Szkoła Policealna:
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2018/2019.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
 
/w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego/
Termin w postępowaniu uzupełniającym
 
/w tym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego/
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 5 do 27 czerwca 2018 r.
/ od 5 do 22 listopada 2018 r. /
od 13 do 23 lipca 2018 r.
/ od 11 do 28 grudnia 2018 r. /
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, o których mowa w art. 136 ust. 2, art.141 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 1) od 5 do 15 czerwca 2018 r.
/ od 5 do 9 listopada 2018 r. /
od 13 do 16 lipca 2018 r.
/ od 11 do 13 grudnia 2018 r. /
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. od 5 do 29 czerwca 2018 r.
/ od 5 do 26 listopada 2018 r. /
od 13 do 30 lipca 2018 r.
/ od 11 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. /
4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. do 20 czerwca 2018 r.
/ do 15 listopada 2018 r. /
do 18 lipca 2018 r.
/ do 18 grudnia 2018 r. /
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. 25 czerwca 2018 r.
/ 19 listopada 2018 r. /
20 lipca 2018 r.
/ 19 grudnia 2018 r. /
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 3 lipca 2018 r., godz. 12.00
/ 28 listopada 2018 r., godz. 12.00 /
31 lipca 2018 r., godz. 12.00
/ 7 stycznia 2019 r., godz. 12.00 /
7. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. do 5 lipca 2018 r.
/ do 30 listopada 2018 r. /
do 2 sierpnia 2018 r.
/ do 10 stycznia 2019 r. /
8. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia:
- oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły;
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
do 11 lipca 2018 r.
/ do 7 grudnia 2018 r. /
do 9 sierpnia 2018 r.
/ do 17 stycznia 2019 r. /
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 lipca 2018 r., godz. 12.00
/ 10 grudnia 2018 r., godz. 12.00 /
10 sierpnia 2018 r., godz. 12.00
/ 21 stycznia 2019 r., godz. 12.00 /
DOKUMENTY DO POBRANIA:
Zapraszamy do naszej Szkoły !!!
 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), w związku z art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) i na podstawie art. 149 ust. 1 i 4, art. 155 ust. 1 i 4, art. 165 ust. 1 i 3, art. 187 ust. 1 i 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, art. 136 ust. 1 i 2, art. 141 ust. 1 i 2, art. 161 ustawy Prawo oświatowe oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
oraz
Zarządzenia Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych Szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych Szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim,
KRYTERIA PRZYJĘĆ:
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
– mnoży się przez 0,2.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 7, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.
III. Do Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: technik informatyk, przyjęci zostaną wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną lub średnią.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Do Technikum
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w gimnazjum i wybranych do nauki w szkole ponadgimnazjalnej
2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
4. karta informacyjna,
5. karta zdrowia,
6. dwie opisane fotografie,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko uczniowie ubiegający się o przyjęcie do technikum.
II. Do Branżowej Szkoły I stopnia
1. dokumenty jak do Technikum
2. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z zakładem pracy - obowiązuje tylko pracowników młodocianych.
III. Do Szkoły Policealnej
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły
2. świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości
3. dwie opisane fotografie
4. kserokopia lub wypis z dowodu osobistego
DYREKCJA SZKOŁY