Kierunki kształcenia
Wpisał: Administrator   
PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA
w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
w roku szkolnym 2020/2021
Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II to nie tylko Szkoła z tradycjami, ale co najważniejsze placówka oświatowa, która daje szeroki wachlarz możliwości i dróg rozwoju dla przyszłych absolwentów Szkoły.

 Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 5 letnim Technikum w zawodach:
 • technik teleinformatyk
 • technik spedytor
 • technik pojazdów samochodowych (w klasie III – prawo jazdy kategorii B)
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (daje wszelkie uprawnienia do starania się o dotacje unijne; w klasie III– prawo jazdy kategorii B i T)
 • technik hotelarstwa - celem kształcenia w tym zawodzie jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przyszłym pracownikom branży turystycznej, w szczególności hoteli i ośrodków wypoczynkowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych należą wszystkie czynności związane z organizowaniem produkcji gastronomicznej, sporządzaniem potraw i napojów oraz planowaniem i realizacją usług gastronomicznych
 
Absolwenci szkół podstawowych mogą uczyć się w 3 letniej Branżowej Szkole I stopnia:
- dla uczniów (z zagwarantowaniem praktyki w Warsztatach szkolnych - pracowniach ćwiczeń praktycznych):
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • magazynier - logistyk

Pełnoletni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych, branżowych mogą uzyskać kwalifikacje na Kwalifikacyjnych Kursach  Zawodowych w zawodach:
 • technik żywienia i  usług gastronomicznych
   I kwalifikacja - przygotowanie i wydawanie dań;
   II kwalifikacja - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
   I kwalifikacja - eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
   II kwalifikacja - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie;
 • technik pojazdów samochodowych
   I kwalifikacja - obsługa i diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
   II kwalifikacja - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • technik informatyk
  I kwalifikacja - administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają uczniowie niepełnosprawni, z chorobą przewlekłą, jeśli uzyskali oni zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
 
Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.
Kandydaci przesyłają skany dokumentów w formie elektronicznej na adres e-maila: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Istnieje możliwość dostarczenia dokumentów osobiście do sekretariatu Szkoły lub umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej, mieszczącej się w holu głównym w godzinach pracy Szkoły od 7.00- 15.00, w terminach określonych poniżej. Dokumenty rekrutacyjne wrzucane do skrzynki podawczej,  należy włożyć do koperty. Kopertę zakleić i opisać „REKRUTACJA”.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00
 2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 4 sierpnia 2020 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r.
7.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie
od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
8
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**. od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
 9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00
 10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole19 sierpnia 2020 r.
 11 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20 sierpnia 2020 r.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Zapraszamy do naszej Szkoły !!!
 
 
 Regulamin przyjęć do Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie dla absolwentów szkół podstawowych
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów(Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm).

KRYTERIA PRZYJĘĆ
 1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Starostwo w Miechowie.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych (przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 3. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
 4. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:

 • a) do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty, wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1) język polski; 2) matematyka przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35; 3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,3 punktu.
 • b) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z czterech przedmiotów do wszystkich oddziałów w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Miechowie (za ocenę celującą – 18 pkt; bardzo dobrą – 17 pkt; dobrą – 14 pkt; dostateczną – 8 pkt; dopuszczającą – 2 pkt)
  - j. polski,
  - j. obcy nowożytny,
  - matematyka,  
  - informatyka (technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych)
  - biologia (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki)
  - geografia (technik hotelarstwa, technik spedytor)
 • c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
 • d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
 • e) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, kandydaci otrzymują:

- za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
            * finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
            * dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
            * laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
            * finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
            * międzynarodowym – 4 pkt.,
            * krajowym – 3 pkt.,
            * wojewódzkim – 2 pkt.,
            * powiatowym – 1 pkt.,
- za inne, nie wymienione powyżej osiągnięcia przyznaje się punkty zgodnie z Rozp. MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,  1680 i 1681) 

II. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci wszyscy kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w wybranym zawodzie.
WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Do Technikum
1. wniosek o przyjęcie do Szkoły z zaznaczeniem typu wybranej szkoły, języków obcych nauczanych w szkole podstawowej i wybranych do nauki w szkole ponadpodstawowej,
2. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły,
3. oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
4. karta informacyjna,
5. karta zdrowia,
6. dwie opisane fotografie,
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
II. Do Branżowej Szkoły I stopnia
1. dokumenty jak do Technikum

 DYREKCJA SZKOŁY