Upowszechnianie projektu
 Przykładowy obraz
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie zakończyli praktyki zawodowe w Lipsku oraz w Schkeuditz w Niemczech. W ramach realizacji projektu „Europejskie praktyki kluczem do kariery” przygotowanych zostało 30 uczniów naszej Szkoły do pracy i funkcjonowania w Europie oraz zdobywania rzetelnej wiedzy dostosowanej do europejskiego rynku pracy, a tym samym zwiększenia ich szansy do zatrudnienia. Wynika z tego zwiększenie ich kompetencji zawodowych, językowych, społecznych osobistych i organizacyjnych uczniów oraz świadomości międzykulturalnej. Udział w projekcie przyczynił się także do umiędzynarodowienia Szkoły, w tym nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów europejskich na polu edukacji zawodowej.
Ostatnim etapem realizacji projektu było jego upowszechnianie, które miało dla nas duże znaczenie. Pozwoliło osiągnąć wpływy projektu i cele w kontekście otoczenia, np. uczniów nie będących uczestnikami mobilności. Pozwoliło przekazać wiedzę o naszych osiągnięciach, „zaszczepić” ponownie idee w grupach odbiorców, wykorzystać w dalszych działaniach naszych i otoczenia efekty projektu.
Przedmiotem upowszechnienia były produkty powstałe w toku realizacji projektu takie jak zdjęcia, raport od partnera, programy kształcenia praktycznego. Ponadto idee, wartości takie jak: uczenie się przez całe życie, współpraca europejska, związek szkół z pracodawcami, czy efekty takie jak: podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych, osobistych, organizacyjnych, językowych przez 30 uczniów, odbycie przez nich zagranicznych staży, nawiązanie i ugruntowanie współpracy z partnerem, umiędzynarodowienie Szkoły.
Upowszechnienie prowadzone było od początku realizacji projektu do jego zakończenia. Będziemy je prowadzić także po zakończeniu projektu poprzez wykorzystanie produktów i efektów promując je jednocześnie.
W ramach upowszechniania podjęto liczne działania:
1.    W trakcie trwania projektu zamieszczono na stronie Szkoły www.zs2.miechow.pl oraz na gazetce szkolnej ogłoszenia i artykuły w celu zapewnienia informacji o projekcie i planowanych działaniach. Adresatami byli: uczniowie, nauczyciele, rodzice, ogół społeczeństwa w Polsce oraz firmy i społeczność niemiecka. Wpisy przygotowane były przez koordynatora wraz z uczniami oraz pod opieką i nadzorem Dyrektora Szkoły pani Marii Paschek.
2.    W czerwcu 2017r. zorganizowane zostało zebranie kadry obecnej na mobilności z resztą kadry Szkoły, podczas którego przekazano dane o efektach staży, zdano relację z dostrzeżonych innowacji programowych stosowanych za granicą, przekazano uzyskane programy nauczycielom, zaprezentowano produkty mobilności takie jak raport ze staży– celem wykorzystania w dalszej pracy. Osoby prowadzące zebranie to Dyrektor Szkoły pani Maria Paschek, koordynator projektu pani Marta Pycia oraz pan Piotr Zemła pełniący rolę opiekuna młodzieży podczas mobilności. Adresatami byli nauczyciele naszej Szkoły.
3.    Zorganizowano wystawę zdjęć w Szkole  w celu prezentacji efektów współpracy z partnerem zagranicznym i innowacyjnych możliwości w odbywaniu praktyk oraz zmotywowania uczniów do podejmowania mobilności. Adresatami wystawy byli uczniowie Szkoły. Wystawę przygotowali uczniowie biorący udział w mobilności z koordynatorem, pod opieką Dyrektora Szkoły.
4.    W czerwcu 2017r. zorganizowano spotkanie podsumowujące podczas którego przekazano informację o efektach projektu, ideach, rezultatach twardych, zaprezentowano produkty, w tym system uznawania kwalifikacji - certyfikatów, zdjęć – celem: zachęcania pracodawców do współpracy; instytucji do podejmowania podobnych działań i wspierania szkół, rodziców do motywowania uczniów do dalszego podnoszenia kwalifikacji; uczniów szkoły do wzięcia udziału w następnej mobilności, do podniesienia aktywności edukacyjnej. Podczas spotkania wręczono dokumenty uznające kwalifikacje jak certyfikaty krajowe, ECVETy.
5.    Nauczyciele wraz z uczniami stworzyli pod opieką Dyrektora Szkoły prezentację multimedialną relacjonującą przebieg staży i opowiadającą o efektach, ideach i rezultatach twardych projektu.  Rozesłano prezentacji do gimnazjów, pracodawców i innych szkół ponadgimnazjalnych, celem: zachęcania uczniów do edukacji w naszej Szkole i udziału w mobilnościach; zachęcania pracodawców do podejmowania współpracy ze szkołami; zachęcania innych szkół ponadgimnazalnych do podejmowania podobnych działań. Dodatkowo zamieszczono prezentację na szkolnej stronie internetowej w celu promocji programu w całym kraju oraz w Europie.
https://youtu.be/h6Atv9gxGLU
6.     W trakcie trwania projektu zamieszczano 4 obszerne artykuły w prasie lokalnej będące relacją kolejnych etapów projektu. Artykuły zostały przygotowane przez Dyrektora Szkoły oraz koordynatora projektu i zamieszczone w „Gazecie Miechowiskiej” oraz „Wieściach miechowskich”. Odbiorcami byli lokalni mieszkańcy.
7.    Zamieszczono 3 artykuły promujące projekt na lokalnym portalu informacyjnym www.miechowski.pl przygotowane przez Dyrektora Szkoły oraz koordynatora projektu, skierowane do lokalnych mieszkańców.
8.    W trakcie trwania projektu pod opieką Dyrektora Szkoły koordynator wraz z uczniami przygotowali i prowadzili liczne wpisy na portalu społecznościowym będące relacją z kolejnych etapów projektu.:
 https://www.facebook.com/miechowscyHOTELarze/  - 9 postów https://www.facebook.com/www.gastronomiazs2miechow/?fref=ts – 7 postów https://www.facebook.com/Samochodziarze-Zespół-Szkół-Nr-2-im-Jana-Pawła-II-w-Miechowie-441727689504493/  - 13 postów
9.    Przygotowano materiał promujący w postaci banerów stojących będących forą wsparcia podczas upowszechniania projektu. Powstały dwa banery – pierwszy w kwietniu promował projekt w trakcie jego trwania, oraz drugi stanowi jeden z efektów końcowych.
10.    Uczniowie stworzyli pod nadzorem koordynatora projektu oraz opieką Dyrektora Szkoły atrakcyjne filmiki promujące projekt. Materiał został umieszczony na portalu youtube.com i rozpowszechniony na portalach społecznościowych:
https://www.youtube.com/watch?v=W96AkvuuYG0&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=WqJZkAdNDF0
https://www.youtube.com/watch?v=uhfiBRpCB8Q&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=lh-w2q-tRzU
11.    Podczas wrześniowego spotkania z Gronem Pedagogicznym Szkoły pani Dyrektor Maria Paschek przedstawiła podsumowanie projektu oraz efektów jego upowszechniania.  Odbiorcami byli nauczyciele pracujący w naszej Szkole.
12.    Dyrektor Szkoły Maria Paschek podczas przedstawienia efektów pracy Szkoły przedstawiła obrazy i treści upowszechniające udział młodzieży w programach Erasmus +.
 Odbiorcami byli  między innymi dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, Radni Powiatu Miechowskiego, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego
 
Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz Przykładowy obraz