INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno-metodyczna


Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Adres: ul. B.Prusa 2 32-200 Miechów

Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl

Wymaganie: Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna


Tytuł

„Zdrowe odżywianie Twoim dobrym nawykiem”

Cele działania

 • promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów a poprzez nich wśród społeczności szkolnej i środowiska lokalnego,

 • pogłębienie wiadomości uczniów oraz nabycie umiejętności
  w zakresie żywienia człowieka i zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym,

 • zapoznanie uczniów z aktywnymi formami spędzania wolnego czasu i ich wpływem na samopoczucie psychiczne i nastrój,

 • rozwijanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży,

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • motywowanie uczniów do doskonalenia i rozwijania swoich zainteresowań z dziedziny dietetyki,

 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniom,

 • zaspokojenie zainteresowań uczniów,

 • pomoc w planowaniu ścieżki zawodowej,

 • zwiększanie atrakcyjności zawodowej uczniów na rynku pracy

 • kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności zawodowej,

 • kształtowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności,

 • wdrożenie pracy metodami innowacyjnymi.

 

Krótki opis działania

Szkoła:

W innowacyjnych działaniach będzie wykorzystywana pracownia gastronomiczna wyposażona w profesjonalny sprzęt. Dodatkowo podczas zajęć innowacyjnych wykorzystywany jest zestaw do video- konferencji oraz programy i narzędzia multimedialne w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych. Dzięki tym działaniom planowanie i organizacja procesów edukacyjnych służy rozwojowi uczniów, oraz umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Uczniowie:

Wszyscy uczniowie podczas zajęć będą opracowywać plany żywieniowe, sporządzać potrawy, a co za tym idzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania z jednoczesnym kształtowaniem licznych umiejętności przedmiotowych. Podczas zajęć uczniowie będą wdrażać się do twórczego myślenia, samodzielnego planowania
i przeprowadzania zadań. Opracowanie własnego planu żywieniowego oraz samodzielne przygotowywanie potraw pobudzi ciekawość
i rozwinie zainteresowanie uczniów przedmiotem jakim jest dietetyka.

Innowacja będzie realizowana dla uczniów poprzez metody pracy:

 • metoda projektów,

 • metoda sytuacyjna (metoda przypadków),

 • ćwiczenia produkcyjne,

 • dyskusja dyktowana,

 • burza mózgów,

 • udział w tematycznych warsztatach zawodowych

 • spotkania z ludźmi z branży żywieniowo-medycznej
  i gastronomicznej,

 • organizacja uroczystości szkolnych (Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia, Światowy Dzień Zdrowia itp.),

 • udział w olimpiadach oraz konkursach branżowych szkolnych oraz pozaszkolnych (np. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
  i Żywności),

 • udział w wycieczkach zawodoznawczych,

 • organizacja warsztatów z dziedziny dietetyki dla uczniów szkół podstawowych.

Uczniowie decydują o sposobie organizacji i przebiegu zajęć. Działania w ramach innowacji pomagają uczniom uczyć się
i planować indywidualny rozwój.

Nauczyciel:

Nauczyciele podnoszą kompetencje zawodowe :

- udział w szkoleniach . m.in. z zakresu kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” Uniwersytet Pedagogiczny,

- kursach doszkalających

- współpracę z pracodawcami , dzięki czemu ułatwia to przekazywanie praktycznych umiejętności na rynku pracy,

-nauczyciele pomagają sobie nawzajem, wspólnie rozwiązują problemy a także współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych,

-motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

- pomagają uczniom planować indywidualny rozwój,

-stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia.

 

Efekty

Dla Ucznia:

 • rozwój własnej aktywności i wyobraźni,

 • wzrost samooceny i kreatywności,

 • chęć ciągłego doskonalenia warsztatu swojej pracy,

 • lepszy start na rynku pracy,

 • zdobywanie nowych zawodowych doświadczeń,

 • zdobycie umiejętności stosowania różnych metod pozyskiwania informacji,

 • zdobycie umiejętności współpracy w grupie,

 • dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami,

 • nauka wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu oraz opanowanie w oczekiwaniu na efekty,

 • kształtowanie świadomości poniesionego wysiłku,

 • rozbudzanie w uczniach zainteresowań związanych
  z działalnością pozalekcyjną,

 • integracja ze środowiskiem lokalnym;

Dla nauczyciela:

 • doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej,

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,

 • własny rozwój poprzez wyszukiwanie nowych ciekawych metod pracy,

 • praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności,

 • podnoszenie zdolności organizacyjnych,

 • odczuwanie satysfakcji osobistej z osiągnięć uczniów;

Dla szkoły:

 • rozszerzenie współpracy ze środowiskiem lokalnym,

 • pozytywny wpływ na wizerunek Szkoły,

 • podniesienie jakości pracy Szkoły,

 • poszerzenie zakresu działań Szkoły,

 • w ramach wdn możliwość dzielenia się z innymi nauczycielami nowymi metodami pracy, które mają wpływ na uzyskiwanie lepszych efektów nauczania,

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły,

 • integracja nauczycieli z uczniami podczas wspólnych prac.

 

Rady i przestrogi

Konieczne jest zdobywanie przez nauczycieli nowych umiejętności zawodowych.

Sposoby upowszechniania

Strona internetowa Szkoły,

Spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami,

Sesje Rady Powiatu,

Targi edukacyjne – Festiwal zawodów w Krakowie

Prasa lokalna,

Portale społecznościowe.