Innowacja MCHE

Małopolska Chmura Edukacyjna”

Opis: Innowacja systemowa w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II”. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjnych.


Szkoła: Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Adres: ul. B.Prusa 2 ; 32-200 Miechów

Strona szkoły: http://www.zs2.miechow.pl

Wymaganie: Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna


Tytuł

„Małopolska Chmura Edukacyjna” jako innowacyjna metoda przekazywania wiedzy oraz umiejętności przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

 

Cele działania

 • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 • wzmocnienie współpracy między szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

 • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

 • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,

 • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami,

 • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i zwirtualizownej przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej,

 • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

 

Krótki opis działania

Szkoła:

Wyposażenie Szkoły w specjalistyczny sprzęt, służący do komunikacji poprzez sieć internetową i umożliwiający prowadzenie wideokonferencji. Doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt laboratoryjny, urządzenia i akcesoria kuchenne, szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, niezbędne do prowadzenia zajęć.


Uczniowie:

W obszarze żywność dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych projekt zakłada wiele działań:

 • zajęciach on-line w formie wideokonferencji, we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W każdym roku szkolnym realizowanych jest 30 godzin dydaktycznych.

 • Naukowe Warsztaty Letnie - 25 godzin dydaktycznych bezpośrednio na uczelni oraz ciekawy program popołudniowy. Młodzież przez pięć dni uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez naukowców Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale Technologii Żywności w Krakowie oraz w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez profesjonalistów z branży.

 • Naukowe Warsztaty Weekendowe - uczniowie przez trzy dni uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez naukowców  Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale  Technologii  Żywności w Krakowie.

 • przyjazd uczniów na uczelnię podczas realizacji zajęć on – line w wybranym temacie, zgodnie z harmonogramem.

W obszarze mechaniczno – mechatronicznym:
- zajęciach on-line w formie wideokonferencji we współpracy z wykładowcami Akademii Górniczo – Hutniczej i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


Nauczyciele:

Nauczyciele przedmiotów zawodowych:

 • współpracują z nauczycielami akademickimi w zakresie przygotowania niezbędnych materiałów dydaktycznych , na poszczególne zajęcia, zgodnie ze scenariuszem zajęć
  i instrukcją przygotowaną przez wykładowców uczelni wyższych,

 • biorą udział w szkoleniach, poszerzających ogólne kompetencje cyfrowe ,

 • tworzą bank cyfrowych scenariuszy lekcji z przedmiotów zawodowych, wykorzystując poszerzane kompetencje cyfrowe nauczycieli i zasoby cyfrowe Szkoły do innowacyjnej pracy z uczniami w środowisku cyfrowym

(projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II ” organizowanym przez Uniwersytet

Pedagogiczny w Krakowie i Małopolskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli),

 • mają wpływ na kształtowanie nowoczesnego wizerunku Szkoły w środowisku.


 

Efekty

Uczniowie:


 • nabywają dodatkową wiedzę i umiejętności zawodowe,

 • uczą się korzystania z nowoczesnego sprzętu,

 • uczą się współpracy w grupach na odległość,

 • kształtują kompetencje kluczowe,

 • pogłębiają umiejętności stosowania różnych metod pozyskiwania informacji,

 • rozwijają zainteresowania i talenty,

 • mają ułatwiony wybór właściwego kierunku studiów, poprzez możliwość wsparcia najlepszych uczelni,

 • są odpowiedzialni za swój rozwój,

 • doskonalą umiejętności interpersonalne


Nauczyciele:

 • udoskonalają warsztat pracy pedagogicznej,

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych,

 • własny rozwój poprzez wyszukiwanie nowych ciekawszych metod pracy,

 • podnoszą zdolności organizacyjnych,

 • tworzą warunki sprzyjające uczeniu się,

 • wzmacniają relacje interpersonalne poprzez współpracę w zespołach przedmiotowych i zadaniowych,

 • w ramach wdn dzielą się z innymi nauczycielami nowymi metodami pracy , które mają wpływ na uzyskiwanie lepszych efektów nauczania,


Szkoła:

 • rozszerzenie współpracy ze regionem poprzez pracę z partnerami projektu,

 • pozytywny wpływ na wizerunek Szkoły,

 • podniesienie jakości pracy Szkoły,

 • poszerzanie zakresu działań Szkoły ,

 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Szkoły,

Szkoła staje się Szkoła nowoczesną, podążającą za nowoczesnymi technologiami i trendami edukacyjnymi.

Rady i przestrogi

Konieczne jest nabywanie przez nauczycieli nowych umiejętności zawodowych oraz poszerzanie umiejętności z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce.

Sposoby upowszechniania

Strona internetowa Szkoły,

Spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami

Sesje Rady Powiatu

Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Krakowie

Prasa lokalna

Portale społecznościowe