Innowacja CISCO


Szkoła/placówka

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie

Adres

ul. B. Prusa 2, 32-200 Miechów

Strona WWW szkoły

www.zs2.miechow.pl

Wymagania

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Innowacja pedagogiczna organizacyjno- metodyczna


Tytuł

ICT w procesie dydaktycznym – Akademia Sieciowa CISCO


Cele działania


 • zastosowanie interaktywnej platformy e-learningowej na zajęciach
  z przedmiotów zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych w zawodzie technik teleinformatyk

 • wykorzystanie technologii ITC do podnoszenia wyników egzaminów zawodowych,

 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego życia
  w społeczeństwie informacyjnym,

 • wykorzystanie interaktywnych narzędzi i praktycznych ćwiczeń
  w procesie edukacyjnym, szczególnie przedmiotów zawodowych,

 • wykorzystanie umiejętności samo edukacji poprzez e-learning,

 • ułatwienie osobistego rozwoju uczestników projektu,

 • pogłębienie wiedzy na temat systemów operacyjnych, sieci komputerowych i programowania,

 • zwiększenie atrakcyjności kształcenia w szkole jako placówce nowoczesnej, otwartej na zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wykraczający poza podstawę programową,

 • pogłębienie umiejętności językowych, branżowych i zawodowych, rozwój kompetencji kluczowych.


Opis działania


Technologie ICT przenika wszystkie płaszczyzny współczesnego świata. Posiadanie i użytkowanie komputera, tabletu i smartfona należy dziś już do rzeczy codziennych i oczywistych. Współczesna, innowacyjna dydaktycznie szkoła powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, stymulując go i kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju
i utrzymywania sieci komputerowych. 
Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy prowadzony od wielu lat pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania, zaimplantowanych do przedmiotów zawodowych, np. systemy i sieci komputerowe. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane zajęcia laboratoryjne
z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. W praktyce realizowana jest idea nauczania internetowego (e-learning).  E-learning pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Technologia ta wspomaga zdobywanie przez uczniów wykształcenia oraz głębsze poznawanie i rozumienie przez nich świata. Umożliwia i ułatwia dotarcie do rzeczywistych zasobów informacji. Wspomaga tym samym twórczą aktywność uczniów, pomaga w ujawnianiu i rozwijaniu zainteresowań oraz kierowania własnym rozwojem. Uczniowie w ramach programu realizują dostępne kursy na platformie e-learningowej. W przypadku problemów nauczyciel wspomaga ucznia w czasie zajęć lekcyjnych, przerw między lekcyjnych, mailowo, a także z wykorzystaniem portali społecznościowych. Innowacja pedagogiczna z przedmiotów zawodowych teleinformatycznych skierowana jest do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik teleinformatyk i technik informatyk.

 


Efekty


Uczniowie:

 • nabywają umiejętności samokształcenia poprzez Internet,

 • korzystają z nowoczesnego sprzętu (komputery, urządzenia sieciowe),

 • kontrolują swój postęp  w wykonywaniu zadań zawodowych,

 • efektywnie przygotowują się do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

 • są odpowiedzialni za swój rozwój,

 • zwiększają aktywność poznawczą,

 • podnoszą poziom świadomości i odpowiedzialności za działania w sieci,

 • zwiększają swoją mobilność na zmieniającym się rynku pracy

 • uzyskują certyfikaty umiejętności w branży ICT.

 

Nauczyciele:

 • tworzą warunki sprzyjające uczeniu się uczniów i pogłębianiu ich wiedzy z IT,

 • prowadzą zajęcia z wykorzystaniem dostępu do informacji w każdej klasie (zastosowanie sieci z Wi-Fi),

 • na bieżąco kontrolują  postępy ucznia  w wykonywaniu zadań zawodowych,

 • mają możliwość pracy z uczniem nieobecnym,

 • systematyczne doskonalą się zawodowo,

 • rozwijają kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych,

 • wzbogacają warsztat pracy pedagogicznej.


Szkoła:

 • ma możliwość certyfikowania umiejętności zawodowych,

 • doskonali się w podnoszeniu jakości kształcenia,

 • szkoła staje się szkołą nowoczesną, wykorzystującą technologie cyfrowe w dydaktyce,

 • kształtuje swój wizerunek i dba o promocje w środowisku lokalnym.

 


Rady i przestrogi


Mamy świadomość, że korzystanie z platformy CISCO wymaga systematycznej dbałości o utworzoną już infrastrukturę sieciową
i sprzętowej oraz ciągłego jej wzbogacania.

Wiemy, że konieczne jest uzyskanie przez nauczycieli wysokiego poziomu umiejętności w posługiwaniu się technologią ICT.

 


Sposoby upowszechniania


Strona internetowa Szkoły.

Strona internetowa CISCO.

Portale społecznościowe

Spotkania z nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Sesje Rady Powiatu.

Coroczne Targi edukacyjne – Festiwal Zawodów w Krakowie

Prasa lokalna.

Foldery i ulotki reklamowe.